แบบฟอร์มใบสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต
/Order by Internet (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ดูตัวอย่างได้)      

                                   ชื่อ :
                           ามสกุล :
                           ชื่อบริษัท :

              ที่อยู่สำหรับออกบิล :


 
               ที่อยู่สำหรับส่งของ :


 
             
                            โทรศัพท์ :
                               แฟกซ์ :
                              E-mail : 

                                            
          

              สินค้ารุ่น/รหัสสินค้า : 
                     ราคาต่อหน่วย :
             จำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ :
                        รวมเป็นเงิน :
               ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% :
                 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น :
  
                            ค่าขนส่ง :


                                                        
ต้องการสั่งซื้อสินค้าดังต่อไปนี้:
ระบุรายละเอียดลงในกล่องข้อความข่างล่างนี้ค่ัะ
บาท
หน่วย
บาท
บาท
  บาท
  
บาท (กรณีสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 5,000.00 บาท  คิดค่าขนส่ง 60.00 บาท -
                                       -สั่งซื้อเกินกว่า 5,000.00 บาท ค่าขนส่งฟรี)
  
                          

                                         
                                         หจก.เอสเอ็มพี ไอที เทคโนโลยี
                                         บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020-1-31792-4
                                         ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด
                                         สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์